OFFICE

participeer

KPW architecten hecht veel belang aan de directe dialoog met de stakeholders (gebruikers, maatschap- pelijke actoren, buurt, ontwikkelaar, eigenaar)  met inbegrip van de ‘stemlozen’ (natuurlijke omgeving, toekomstige generatie).
 
Een projecttraject wordt door de stakeholders vaak gereduceerd tot één moment in de tijd: het gebouwde object. Het gebouwde object is voor ons geen eindpunt maar een momentopname.  De focus op het eindpunt negeert de tijd als een inzetbare factor in het overdragen van kennis en het ontwikkelen van een gemeenschappelijk draagvlak.
 
Door het traject te ‘regisseren’ met dialogen en acties krijgen de stakeholders een actieve en creatieve rol toebedeeld. Het project krijgt zo de tijd om te worden toegeëigend en zich in te kapselen in een netwerk van actoren. Het stimuleren van  dit proces lijkt ons ook een deelopdracht van de projectregie.